Τεχνική ενημέρωση της εταιρείας για τα συστήματα της Keller AG minimal windows από εκπρόσωπο της εταιρείας από το Λουξεμβούργο, στο συνεδριακό μας κέντρο στην Αμπελιά στις 28 Αυγούστου 2017.